Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντελεστές

Σχετικά

1. Σύνοψη

     Συνολικοί Δείκτες

     Κατηγορίες Φορέων

     2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     2.2 Αριθμός αναφορών

     2.3 Δείκτες απήχησης

     2.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     2.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     2.6 Συνεργασίες

     3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     3.2 Αριθμός αναφορών

     3.3 Δείκτες απήχησης

     3.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     3.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     3.6 Συνεργασίες

     4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     4.2 Αριθμός αναφορών

     4.3 Δείκτες απήχησης

     4.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     4.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     4.6 Συνεργασίες

     5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     5.2 Αριθμός αναφορών

     5.3 Δείκτες απήχησης

     5.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     5.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     5.6 Συνεργασίες

     6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     6.2 Αριθμός αναφορών

     6.3 Δείκτες απήχησης

     6.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     6.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     6.6 Συνεργασίες

     7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     7.2 Αριθμός αναφορών

     7.3 Δείκτες απήχησης

     7.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     7.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     7.6 Συνεργασίες

     8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     8.2 Αριθμός αναφορών

     8.3 Δείκτες απήχησης

     8.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     8.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     8.6 Συνεργασίες

     9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

     9.2 Αριθμός αναφορών

     9.3 Δείκτες απήχησης

     9.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

     9.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

     9.6 Συνεργασίες

     Παράρτημα Ι: Μεθοδολογία

     Παράρτημα ΙΙ: Δείκτες

     Παράρτημα ΙΙΙ: Επιστημονικά Πεδία

     Παράρτημα IV: Φορείς

     Παράρτημα V: Βιβλιογραφικές Αναφορές

Λίστα Διαγραμμάτων