2.3 Δείκτες απήχησης

Στις περιπτώσεις ανάλυσης των δημοσιεύσεων μιας χώρας, ο μέσος όρος των αναφορών ανά δημοσίευση αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση για την εκτίμηση της απήχησης των δημοσιεύσεων. Ο αντίστοιχος δείκτης απήχησης υπολογίζεται από το λόγο του συνολικού αριθμού των αναφορών προς το συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στις πρακτικές αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία.

 

Στο Διάγραμμα 2.3.1 παρουσιάζεται ο δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων της Ελλάδας, των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Την τελευταία πενταετία 2012-2016, οι ελληνικές δημοσιεύσεις λαμβάνουν κατά μέσο όρο 7,13 αναφορές ανά δημοσίευση ενώ ο μέσος όρος των αναφορών ανά δημοσίευση στην ΕΕ είναι 6,36 και στον ΟΟΣΑ 6,24.

 

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, ο δείκτης απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων αυξάνεται συνεχώς και μάλιστα με ρυθμούς σημαντικά μεγαλύτερους από τους δείκτες απήχησης των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ  (Διάγραμμα 2.3.2). 

 

Διάγραμμα 2.3.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.3.2

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.3.3 και υποδεικνύει κατά πόσο ο μέσος όρος των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της Ελλάδας προσεγγίζει τον μέσο όρο αναφορών στις δημοσιεύσεις των χωρών μελών της ΕΕ ή, αντίστοιχα, του ΟΟΣΑ. Σημειώνεται ότι όταν ο δείκτης απήχησης της Ελλάδας είναι ίσος με τους δείκτες απήχησης των χωρών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ, ο σχετικός δείκτης απήχησης λαμβάνει την τιμή 1.

 

Για όλη την περίοδο 2002-2016, ο σχετικός δείκτης απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων καταγράφει ανοδική πορεία προσεγγίζοντας τις δημοσιεύσεις των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Από το 2010, ο σχετικός δείκτης απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων ξεπερνά τον αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, επίδοση που διευρύνεται κατά την τελευταία πενταετία 2012-2016 (1,12 ως προς την ΕΕ, και 1,14 ως προς τον ΟΟΣΑ).

Διάγραμμα 2.3.3

Μεγέθυνση

 

Με βάση τον σχετικό δείκτη απήχησης (1,14), την πενταετία 2012-2016, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.3.4).

 

Διάγραμμα 2.3.4

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.500).

Μεγέθυνση