6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» προέρχονται από το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Το 2016 καταγράφονται 539 δημοσιεύσεις από το ΙΤΕ και 505 από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, ενώ με σημαντική διαφορά ακολουθούν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με 242 δημοσιεύσεις, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με 204, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με 184, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) με 130. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν λιγότερες από 50 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 6.1.1).

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, αυτός εμφανίζει συνολική μια αυξητική τάση για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα, αν και σημειώνονται επιμέρους διακυμάνσεις σε ορισμένα ιδρύματα, σε διαφορετικά έτη.

 

Διάγραμμα 6.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2000 (2002=100) για την περίοδο 2002-2016.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΙΤΕ καταγράφει 2.421 δημοσιεύσεις και μερίδιο 29,2%, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2.386 δημοσιεύσεις και μερίδιο 28,7% και το ΕΚΕΤΑ 1.065 δημοσιεύσεις και μερίδιο 12,8%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 6.1.3

Μεγέθυνση