5. ΤEI

Ο τεχνολογικός τομέας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), την (σταθερά) τέταρτη κατηγορία ελληνικών φορέων, σε αριθμό δημοσιεύσεων.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα βιβλιομετρικά δεδομένα για 14 ΤΕΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης του ΤΕΙ Λαμίας με το ΤΕΙ Χαλκίδας), το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (κατόπιν συγχώνευσης του ΤΕΙ Πάτρας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου), το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (πρώην ΤΕΙ Καβάλας), το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών), το ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) και το ΤΕΙ Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ΤΕΙ για την τελευταία πενταετία 2012-2016 της εξεταζόμενης περιόδου 2002-2016, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2010-2014, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.