6.6 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, καταγράφει μια αυξητική τάση για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, παρά τις επιμέρους αυξομειώσειις. Η εξέλιξη του αριθμού δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.6.1, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τις διεθνείς στο Διάγραμμα 6.6.2. 

 

Διάγραμμα 6.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.6.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας*, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες* και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6.6.3.

Ο βαθμός δικτύωσης των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων, όπως αποτυπώνεται στις συνεργασίες, ελληνικές και διεθνείς, για την παραγωγή δημοσιεύσεων είναι υψηλός. Αντίθετα, τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι 21,4% και καταγράφεται στην ΕΕΑΕ.

Σε έξι Ερευνητικά Κέντρα (ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΑΑ, ΕΙΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΛΚΕΘΕ και ΕΕΑΕ) οι συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού είναι περισσότερες από τις συνεργασίες με ελληνικούς φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες, 74,9%, παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. 

Τα ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνονται από 42,9% στην ΕΕΑΕ έως 78,0% στο ΙΤΕ. 

 

Διάγραμμα 6.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα