4.6 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, αυξάνεται για όλα τα Πανεπιστήμια στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται  ανά έτος για τις ελληνικές συνεργασίες στο Διάγραμμα 4.6.1 και για τις διεθνείς στο Διάγραμμα 4.6.2.

 

Διάγραμμα 4.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.6.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές* συνεργασίες, με διεθνείς* συνεργασίες και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε Πανεπιστήμιο στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.6.3.

Στα περισσότερα Πανεπιστήμια, οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι περισσότερες από αυτές με φορείς του εξωτερικού. Έντεκα Πανεπιστήμια έχουν ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες μεγαλύτερα από 50%, ενώ το ΕΑΠ επιτυγχάνει το μεγαλύτερο ποσοστό (82,5%). Όσον αφορά τις διεθνείς συνεργασίες, οκτώ Πανεπιστήμια βρίσκονται πάνω από 50%, ενώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιτυγχάνει το μεγαλύτερο ποσοστό (61,7%).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες παρουσιάζουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (35,6%), το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (31,9%), και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (30,4%).

 

Διάγραμμα 4.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα