7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών είναι ο υψηλότερος μεταξύ των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, φτάνοντας στις 250 δημοσιεύσεις το 2016. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων που προέρχεται από τους υπόλοιπους φορείς παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 2016, ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ καταγράφει 124 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας έχουν συνολικά 50 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 38 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 22, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 18 δημοσιεύσεις, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 14 δημοσιεύσεις, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών / Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 10 δημοσιεύσεις και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 7 δημοσιεύσεις. 

 

Διάγραμμα 7.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2002 (2002=100) για την περίοδο 2002-2016. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τους Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και για εκείνους του Υπουργείου Υγείας, εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε δύο διακριτές κατηγορίες.    

 

Διάγραμμα 7.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 7.1.3 παρουσιάζει τον αντίστοιχο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την τελευταία πενταετία 2012-2016: η Ακαδημία Αθηνών 1.259 δημοσιεύσεις που αντιστοιχούν στο 47,4% των δημοσιεύσεων των λοιπών δημόσιων ερευνητικών φορέων, το ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 550 (20,7%), οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 250 (9,4%), το Μπενάκειο 186 (7,0%), οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 93 (3,5%), το ΜΑΙΧ 89 (3,4%), ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 60 (2,3%), το ΙΓΜΕ 56 (2,1%), το ΚΑΠΕ 55 (2,1%), το ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ 52 (2,0%) και το ΚΕΠΕ 30 (1,1%).

 

Διάγραμμα 7.1.3

Μεγέθυνση