9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και για το 2016, τις περισσότερες δημοσιεύσεις καταγράφει ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (42 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (37 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών (30 δημοσιεύσεις) και ο Όμιλος ΙΑΣΩ (29 δημοσιεύσεις).

 

Διάγραμμα 9.1.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.2 παρουσιάζει για κάθε Ιδιωτικό Φορέα Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά έτος και το δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2002 (2002=100) για την περίοδο 2002-2016.

  

Διάγραμμα 9.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.3 παρουσιάζει για τους οκτώ εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή τους στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2012-2016. Το ΥΓΕΙΑ καταγράφειι 318 δημοσιεύσεις και μερίδιο 15,8%, ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 162 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,0%, το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχει 149 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,4%, το METROPOLITAN 135 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,7%, ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 127 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,3%, ο Όμιλος ΙΑΣΩ 123 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,1%, το ΑΙΒΕ 113 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,6% και ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 94 δημοσιεύσεις και μερίδιο 4,7%.

  

Διάγραμμα 9.1.3

Μεγέθυνση