5.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 5.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2012-2016, την απήχηση των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων* “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” “Agricultural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός ΤΕΙ στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 5.5.1 και 5.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.5.1 παρουσιάζονται για τα τέσσερα κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων και για τα δεκατέσσερα ΤΕΙ. Τη μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,60). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (1,43), της ΑΣΠΑΙΤΕ (1,37), του ΤΕΙ Κρήτης (1,27) και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1,03).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται συστηματικά δώδεκα από τα δεκατέσσερα ΤΕΙ. Οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (σχετικός δείκτης απήχησης 1,83), του ΤΕΙ Κρήτης (1,53), του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1,40) και του ΤΕΙ Πελοποννήσου (1,00) έχουν απήχηση ίση ή μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν έξι ΤΕΙ, ενώ οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχουν απήχηση μεγαλύτερη της μονάδας (1,10).

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις έξι ΤΕΙ, με το ΤΕΙ Ηπείρου να επιτυγχάνει σχετικό δείκτη απήχησης μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,63).

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 5.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ έχουν υψηλές επιδόσεις (άνω του 1) ενώ τα Διαγράμματα 5.5.3, 5.5.4 και 5.5.5 παρουσιάζουν για κάθε ΤΕΙ την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την πενταετία 2012-2016.

 

Διάγραμμα 5.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016.