6. Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για Ερευνητικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), (Ερευνητικά Κέντρα* και ένας Τεχνολογικός Φορέας), που αποτελούν τη δεύτερη -σε αριθμό δημοσιεύσεων- κατηγορία ελληνικών φορέων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των συγκεκριμένων φορέων για την τελευταία πενταετία 2012-2016 της εξεταζόμενης περιόδου 2002-2016, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2010-2014, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.   

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανάλυση