5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Για το πιο πρόσφατο έτος (2016), το ΤΕΙ Αθήνας κατέγραψε 145 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 115, το ΤΕΙ Κρήτης 98. Ακολουθούν το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (69), το ΤΕΙ Θεσσαλίας (66), το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (48) και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (47) (Διάγραμμα 5.1.1).

 

Διάγραμμα 5.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.2 παρουσιάζεται για κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2002 (2002=100) για την περίοδο 2002-2016.

 

Διάγραμμα 5.1.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «ΤΕΙ» την πενταετία 2012-2016, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.3. Το ΤΕΙ Αθήνας έχει 684 δημοσιεύσεις και μερίδιο 20,8% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 505 δημοσιεύσεις και μερίδιο 15,4%, το ΤΕΙ Κρήτης 461 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,0% και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 347 δημοσιεύσεις και μερίδιο 10,6%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 5.1.3

Μεγέθυνση