6.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ που λαμβάνουν αναφορές καταγράφει αύξηση σε όλη της διάρκεια της περιόδου 2002-2016, αν και μετά την περίοδο 2008-2012 φαίνεται μια σχετική σταθεροποίηση. Οι επιδόσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (72,9%) για σχεδόν όλα τα ιδρύματαΤην τελευταία πενταετία 2012-2016 το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 54,8% για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έως 88,0% για το ΦΛΕΜΙΝΓΚ  (Διάγραµµα 6.2.1).

 

Διάγραμμα 6.2.1

Μεγέθυνση

 

Αύξηση παρατηρείται και στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (Διάγραμμα 6.2.2). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ακολουθεί το ΙΤΕ, ενώ έπονται με σημαντική διαφορά το ΕΚΕΤΑ, το ΕΑΑ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΙΕ, το ΦΛΕΜΙΝΓΚ, το ΠΑΣΤΕΡ, το ΑΘΗΝΑ και η ΕΕΑΕ.

 

Διάγραμμα 6.2.2

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στην πενταετία 2012-2016, το Διάγραμμα 6.2.3 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών και τη συμμετοχή κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις αναφορές της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ». Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταγράφει 27.734 αναφορές και μερίδιο 37,1%, το ΙΤΕ 22.033 αναφορές και μερίδιο 29,5% το ΕΚΕΤΑ 6.593 αναφορές και μερίδιο 8,8%, το ΕΑΑ 5.266 αναφορές και μερίδιο 7,0% και το ΕΛΚΕΘΕ 4.694 αναφορές και μερίδιο 6,3%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια μικρότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 6.2.3

Μεγέθυνση