3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Ακολουθούν (κατά σειρά πλήθους δημοσιεύσεων) τα ΤΕΙ, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας, οι Επιχειρήσεις, και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα. Τελευταίοι στην κατάταξη βρίσκονται οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς.

Αναλυτικότερα (βλ. Διάγραμμα 3.1.1), σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016 ο μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων προέρχεται από τα Πανεπιστήμια. Για το 2016, τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 9.773 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντικατοπτρίζει μια ελαφριά αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη διετία (2014: 9.600, 2015: 9.559). Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, τα οποία καταγράφουν διαχρονικά αύξηση, με τον πιο πρόσφατο αριθμό δημοσιεύσεων (2016) να είναι 1.851.

Η τρίτη κατηγορία φορέων προέρχεται από τον τομέα της υγείας, και είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία, για τα οποία παρατηρείται μια μείωση στον αριθμό των δημοσιεύσεων. Από τις 1.347 το 2011 ο αριθμός των δημοσιεύσεων μειώθηκε στις 1.010. Τα ΤΕΙ συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία από το 2014, καταγράφοντας 693 δημοσιεύσεις για το 2016. Ακολουθεί η κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Για το 2016, οι φορείς της κατηγορίας αυτής συνεισφέρουν στην παραγωγή 546 δημοσιεύσεων. Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από τους φορείς που ανήκουν στους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι για το 2016 καταγράφουν 402 δημοσιεύσεις. Ακολουθούν στην κατάταξη οι Επιχειρήσεις με 306 δημοσιεύσεις για το 2016. Έπονται τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (151), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (147), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (104).

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 3.1.2. παραθέτει τον δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2002 (2002=100) για τις δέκα κατηγορίες φορέων και το σύνολο των δημοσιεύσεων κατ’ έτος. Αν και καταγράφεται μια γενική αυξητική τάση για την περίοδο μέχρι το 2016 για το σύνολο των φορέων, αυτή η αύξηση τα τελευταία χρόνια (2012 και μετά) δείχνει να μετριάζεται.

 

Διάγραμμα 3.1.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, η συμμετοχή των δέκα κατηγοριών φορέων στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Πρώτη κατηγορία είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 83,7% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (14,4%), τα Δημόσια Νοσοκομεία (10,1%), τα ΤΕΙ (5,7%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (4,6%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (3,5%), οι Επιχειρήσεις (2,1%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,3%), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,1%), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (0,8%).

 

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση

 

 

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία (Παράρτημα Ι), όταν σε μία δημοσίευση συμμετέχουν περισσότερες από μία κατηγορίες φορέων, κάθε κατηγορία χρεώνεται από μία δημοσίευση (whole counting). Το μερίδιο (%) σε δημοσιεύσεις κάθε κατηγορίας υπολογίζεται επί του πραγματικού συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.3) και υποδηλώνει τη “συμμετοχή” κάθε κατηγορίας στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων π.χ. στο 82,5% των ελληνικών δημοσιεύσεων καταγράφεται συμμετοχή Πανεπιστημίων.