3.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Η απήχηση των δημοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.5.1* Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται για την πενταετία 2012 έως 2016 και για κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης ανά κατηγορία φορέων.

Στο πεδίο “Natural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (1,75), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,62), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,47), τα Πανεπιστήμια (1,25), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,19) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (1,01).

Στο πεδίο «Engineering & Technology” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,26), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,15), τα Πανεπιστήμια (1,14), τα ΤΕΙ (1,08) και οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,00).

Στο πεδίο “Medical & Health Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,27), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,24), τα Πανεπιστήμια (1,23), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (1,20) τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,19) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (1,07).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,38).

Στο πεδίο “Social Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,49), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς  και οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,24, αμφότεροι).

Στο πεδίο “Humanities” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (1,15).

 

Διάγραμμα 3.5.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 2002-2016 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 2002-2016 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.