8. Δημόσια Νοσοκομεία

Τα Δημόσια Νοσοκομεία είναι η τρίτη σε σειρά κατηγορία ελληνικών φορέων όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για δεκατέσσερα νοσοκομεία τα οποία, στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών 2012-2016, είχαν πάνω από 200 δημοσιεύσεις. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται ως ένας φορέας, τα νοσοκομεία τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών για όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία για την τελευταία πενταετία 2012-2016 της εξεταζόμενης περιόδου 2002-2016, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2010-2014, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.