2.2 Αριθμός αναφορών

Στο Διάγραμμα 2.2.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις και η εξέλιξή του, ανά κυλιόμενη πενταετία, για την περίοδο 2002-2016. Την τελευταία πενταετία 2012-2016, οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν 392.230 αναφορές, διατηρώντας τη σταθερά ανοδική τάση των προηγούμενων ετών.

 

Διάγραμμα 2.2.1

Μεγέθυνση

 

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ο αριθμός αναφορών που λαμβάνουν οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της χώρας σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.2.2) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Παράλληλα, το μερίδιο της χώρας στον αριθμό αναφορών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ καταγράφει διαχρονική αύξηση (Διάγραμμα 2.2.3). Την πενταετία 2012-2016, το μερίδιο αναφορών των ελληνικών δημοσιεύσεων στην ΕΕ είναι 2,38% και στον ΟΟΣΑ 1,22%.

 

Διάγραμμα 2.2.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.2.3

Μεγέθυνση

 

Το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% cited publications) συνδέεται με την πρωτοτυπία, την ποιότητα του ερευνητικού έργου και την αναγνωρισιμότητα των επιστημόνων-συγγραφέων. Με συνεχή ανοδική πορεία σε όλη της διάρκεια της δεκαπενταετίας 2002-2016, το ποσοστό αυτό για τις ελληνικές δημοσιεύσεις κατά την πιο πρόσφατη πενταετία (2012-2016) διαμορφώνεται στο 72,9%, ποσοστό πάνω από το ποσοστό της ΕΕ (71,6%) και του ΟΟΣΑ (71,1%) (Διάγραμμα 2.2.4).  

 

Διάγραμμα 2.2.4

Μεγέθυνση