Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002 - 2016

Η παρούσα μελέτη αναλύει τις δημοσιεύσεις των επιστημόνων που εργάζονται σε ελληνικούς φορείς στα διεθνή περιοδικά, όπως αυτά αποδελτιώνονται στη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science, και παραθέτει αναλυτικά στοιχεία και τους καθιερωμένους βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2002-2016.

Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, από το 2010, οπότε και εκδόθηκε η πρώτη μελέτη, παρακολουθώντας μέσω της συμμετοχής μας τις διεθνές πρακτικές και την επιστημονική συζήτηση που διεξάγεται για τους βιβλιομετρικούς δείκτες, συνεχίζουμε με συστηματικό τρόπο να αποτυπώνουμε τη συγγραφική δραστηριότητα των επιστημόνων σε ελληνικούς φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Λοιποί Δημόσιοι Φορείς, Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας), αναδεικνύοντας όλα τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του ελληνικού συστήματος.

Οι δείκτες που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη έχουν ενταχθεί στις εθνικές στατιστικές της χώρας μας. Η αυξανόμενη σημασία των επιστημονικών δημοσιεύσεων ως στοιχείο που προσδίδει αξία στην ερευνητική, αναπτυξιακή και καινοτομική πορεία της χώρας μας, καθώς και η αξιοποίηση των βιβλιομετρικών δεικτών στην παρακολούθηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), μας ώθησε να εντάξουμε τους βιβλιομετρικούς δείκτες ως διακριτό στατιστικό προϊόν στο ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών ανακοινώσεων που υποχρεούμαστε να δημοσιεύσουμε ως φορέας και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Η συμπερίληψη των βιβλιομετρικών δεικτών στις εθνικές στατιστικές αποτελεί και μια σαφή ένδειξη της σημασίας και της συνεισφοράς της ερευνητικής δραστηριότητας στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας, αλλά και του διευρυμένου ρόλου που αναλαμβάνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στην αποτύπωση κρίσιμων διαστάσεων του εθνικού συστήματος καινοτομίας.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για την παραγωγή των βιβλιομετρικών δεικτών της παρούσας έκδοσης προέρχονται από τη διεθνή βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων Web of Science της Clarivate Analytics. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται από την ομάδα του ΕΚΤ στον καθαρισμό των δεδομένων και στην εξασφάλιση της ακρίβειας των παρεχόμενων στοιχείων. Επιπλέον προσπάθεια καταβάλλεται ώστε ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα επιμέρους γραφήματα, πίνακες, κ.ά., καθώς και η δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης των επιμέρους αρχείων και στατιστικών στοιχείων να διευκολύνει τον αναγνώστη, αλλά και την ερευνητική κοινότητα για πιθανές περαιτέρω χρήσεις των στοιχείων αυτών. Ειδικότερα για το τελευταίο έχουμε καθιερώσει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες που διερευνούν πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και ενδεικτικά αφορούν θέματα κινητικότητας ερευνητών, δικτυώσεις των συγγραφικών ομάδων, τεχνολογικές τάσεις, κα.

Δρ. Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ