4.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 4.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2012-2016, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία.* Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 4.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δεκαεννιά Πανεπιστήμια. Δεκατρία επιτυγχάνουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1. Την μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 3,05) καταγράφει μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2,55), του ΕΑΠ (1,93), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,93), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,89), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,75), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,56), του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (1,45), του Πανεπιστήμιου Κρήτης (1,39), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,38), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1,09), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών (1,00, αμφότερα).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαοκτώ Πανεπιστήμια, δεκατέσσερα από τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πρόκειται για τις δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,63), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (1,39), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,32), του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1,29), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,23), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,19), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1,17), του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,17), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,13), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1,11), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,11), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,09), του Πανεπιστημίου Πατρών (1,08), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (1,06).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δεκαεπτά Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,99). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2,10), του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,83), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (1,26), του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1,24), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1,23), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,17) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,11).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων παράγουν δέκα Πανεπιστήμια. Τις υψηλότερες σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο επιδόσεις επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,89). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,27), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,20), του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,20), του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1,13), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1,09).

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαεννέα Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,27). Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,21), του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1,04), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,02, αμφότερα).

Στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από πέντε Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,01, ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,00). 

 

Διάγραμμα 4.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016 αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

[n1]Προηγούμενη μελέτη