7.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.2.1. Ποσοστό μεγαλύτερο από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (72,9%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (80,8%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (76,4%) και του ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ (73,1%).

 

Διάγραμμα 7.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις των υπό εξέταση Ερευνητικών Φορέων και η εξέλιξή τους στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Διάγραμμα 7.2.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών στο διάστημα της πενταετίας 2012-2016 για κάθε έναν από τους συγκεκριμένους Ερευνητικούς Φορείς παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.2.3. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 13.500 αναφορές (ήτοι το 66,6% του συνόλου των αναφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορέων) και το ΔΗΜΗΤΡΑ 2.542 (12,5%). Οι υπόλοιποι φορείς επιτυγχάνουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 7.2.3

Μεγέθυνση