5.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που καταγράφουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε ΤΕΙ σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5.3.1. Όταν ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων ενός φορέα είναι μεγαλύτερος από 1, τότε η απήχηση των δημοσιεύσεων του φορέα είναι υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο σχετικός δείκτης απήχησης αφορά τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος και υπολογίζεται κατόπιν “κανονικοποίησης” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε ΤΕΙ στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.3.1 παρουσιάζονται για την πενταετία 2012-2016, ο αριθμός των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.   

Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σχετικό δείκτη απήχησης 1,43, αν και πρέπει να επισημανθεί ο μικρός αριθμός τόσο των δημοσιεύσεών του, όσο και των σχετικών αναφορών. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται επίσης οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,32, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 1,29, οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,10, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 1,05 και του ΤΕΙ Ηπείρου και της ΑΣΠΑΙΤΕ (1,03, αμφότερα).  

 

Διάγραμμα 5.3.1

Μεγέθυνση