9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας που που λαμβάνουν αναφορές. Την πενταετία 2012-2016, ποσοστά μεγαλύτερα από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (72,9%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (85,0%), ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (81,2%), του METROPOLITAN (77,0%) και του ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (74,8%).

 

Διάγραμμα 9.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 2002-2016.

 

Διάγραμμα 9.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχουν το ΑΙΒΕ με 2.308 αναφορές και μερίδιο 13,0% το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 2.301 αναφορές και μερίδιο επίσης 13,0%, το ΥΓΕΙΑ με 2.189 αναφορές και μερίδιο 12,4% και το νοσοκομείο METROPOLITAN με 1.808 αναφορές και μερίδιο 10,2%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 10%  (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

Μεγέθυνση