4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», με αριθμό δημοσιεύσεων για το 2016 2.955 και 2.211 δημοσιεύσεις, αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.1). Ακολουθούν έξι Πανεπιστήμια με περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1.197 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Πατρών (1.024 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμια Κρήτης (880 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (856 δημοσιεύσεις) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (651 δημοσιεύσεις).

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, ο αριθμός των δημοσιεύσεων εμφανίζει μία διαχρονική αύξηση και για όλα τα Πανεπιστήμια, παρά κάποιες ενδιάμεσες πτωτικές διακυμάνσεις σε κάποια από αυτά (Διάγραμμα 4.1.1).

 

Διάγραμμα 4.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2002 (2002=100) για κάθε Πανεπιστήμιο για την περίοδο 2002-2016.

 

Διάγραμμα 4.1.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.3 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» για την πενταετία 2012-2016. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 14.833 δημοσιεύσεις καταλαμβάνει το 30,7% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 10.715 δημοσιεύσεις, το 22,2%, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 5.315 δημοσιεύσεις, το 11,0% και το Πανεπιστήμιο Πατρών με 5.165 δημοσιεύσεις το 10,7%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 4.1.3

Μεγέθυνση