4.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 4.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται για όλα τα Πανεπιστήμια διαχρονικά, ενώ για την πενταετία 2012-2016, οι δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (78,5%) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (77,7%)Για την ίδια περίοδο, ποσοστό πάνω από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (72,9%) επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (76,2%), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (75,3%), του ΕΚΠΑ (75,1%) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (74,3%).

 

Διάγραμμα 4.2.1

Μεγέθυνση

 

Διαχρονική αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.2.2. Για την πενταετία 2012-2016, οι περισσότερες αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 131.943 και 74.939, αντίστοιχα. Για την ίδια πενταετία, ακολουθούν με πάνω από 10.000 αναφορές, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια επιτυγχάνουν αναφορές κάτω από 10.000.    

 

Διάγραμμα 4.2.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.2.3, παρουσιάζεται η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στις αναφορές της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» για την πενταετία 2012-2016. Πέντε Πανεπιστήμια έχουν μερίδια πάνω από 10%. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 131.943 αναφορές καταγράφει μερίδιο 39,3%, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 74.939 αναφορές και μερίδιο 22,3%, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 46.921 αναφορές και μερίδιο 14,0%, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 39.113 αναφορές και μερίδιο 11,7% και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 36.219 αναφορές και μερίδιο 10,8%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια μικρότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 4.2.3

Μεγέθυνση