3.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι αυξητική για τις διάφορες κατηγορίες φορέων και συμβαδίζει με την άνοδο των σχετικών δεικτών του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων.

Για την πενταετία 2012-2016, τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (77,2% των δημοσιεύσεων λαμβάνουν αναφορές), ενώ ακολουθούν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (73,5%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (73,1%), τα Δημόσια Νοσοκομεία (72,2%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (72,0%) και τα Πανεπιστήμια (71,8%) (Διάγραμμα 3.2.1). Την ίδια πενταετία το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές για το σύνολο της χώρας είναι 72,9%.

 

Διάγραμμα 3.2.1

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 3.2.2. Στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για όλες τις κατηγορίες φορέων.

Τα Πανεπιστήμια, που έχουν και τις περισσότερες δημοσιεύσεις, έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ενώ ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και τα Δημόσια Νοσοκομεία.

 

Διάγραμμα 3.2.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 3.2.3 εστιάζει στην τελευταία πενταετία 2012-2016 παρουσιάζοντας τα μερίδια σε αναφορές των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 

Διάγραμμα 3.2.3

Μεγέθυνση