Συντελεστές

Συντελεστές

  • Δρ Εύη Σαχίνη
  • Δρ Νένα Μάλλιου
  • Δρ Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης
  • Δρ Νίκος Καραμπέκιος  

Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, για την υλοποίηση των οποίων εργάστηκαν οι:      

  • Νικόλαος Κατσαράκης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων / πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών διαδραστικής οπτικοποίησης
  • Ιωάννης Ξυδιάς - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης
  • Γαλάτιος Σιγανος - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Καραμπέκιος Ν. (2018), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης