8.6 Συνεργασίες

Την πενταετία 2012-2016, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας*, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες* και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε υπό εξέταση Δημόσιο Νοσοκομείο στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8.6.1.

Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Στα περισσότερα το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 75% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (93,8%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 23,1% (ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ) μέχρι 52,5% (ΣΩΤΗΡΙΑ).

Χαμηλά είναι τα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες, ενώ το υψηλότερο ποσοστό (15,0%) παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις στο νοσοκομείο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ.

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016 παρουσιάζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία στα Διαγράμματα 8.6.2 και 8.6.3.

 

Διάγραμμα 8.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.3

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα