5.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 5.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Υψηλά ποσοστά, με σχετική σταθερότητα στη διάρκεια της περιόδου, διατηρούν τα ΤΕΙ Πειραιά, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Πελοποννήσου και Κρήτης. 

 

Διάγραμμα 5.2.1

Μεγέθυνση

 

Στη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ αυξάνεται (Διάγραμμα 5.2.2). Για την πιο πρόσφατη περίοδο (2012-2016), οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Ελλάδας, Πειραιά και Στερεάς Ελλάδας.


 

.

 

Διάγραμμα 5.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, ο αριθμός των αναφορών και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στο συνολικό αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας «ΤΕΙ», παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.2.3. Το υψηλότερο μερίδιο καταλαμβάνει το ΤΕΙ Κρήτης με 2.690 αναφορές (19,9% των αναφορών όλων των ΤΕΙ), και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας (17,4% και 2.357 αναφορές), Θεσσαλονίκης (13,8% και 1.871 αναφορές) και Δυτικής Ελλάδας (10,3% και 1.386 αναφορές). Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 5.2.3

Μεγέθυνση