5.6 Συνεργασίες

Στο Διάγραμμα 5.6.1. παρουσιάζεται το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας*, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες* και και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες*, την πενταετία 2012-2016.

Στα ΤΕΙ, οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι σαφώς περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. To ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνεται από 63,1% (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) έως 87,3% (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών κυμαίνονται από 13,7% (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) μέχρι 55,2% (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας).

Αντίστοιχα, τα διαγράμματα 5.6.2 και 5.6.3 παρουσιάζουν ανά ίδρυμα, τον αριθμό των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ με συνεργασίες εντός χώρας και με διεθνείς συνεργασίες, για την περίοδο 2002-2016. 

 

Διάγραμμα 5.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα