ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2014 2016
Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων 10.897 10.989
Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ 2,11% 2,03%
Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ 1,06% 1,03%
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2010-2014 2012-2016
Αριθμός αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις 339.461 392.230
Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ 2,29% 2,38%
Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του ΟΟΣΑ 1,16% 1,22%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 2010-2014 2012-2016
Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) 6,20 7,13
Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ 1,02 1,12
Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 1,02 1,14